Blessing & Guidance

Divyashish

Mahan Tapasvi Mewar Deshodwarak Param Pujya Aacharya Devesh Shri Jitendra Surishwarji MaSa  Blessing

 • Aacharya Bhagvant P.PU. Shri Raj shekhar Surishwar ji MaSa • Aacharya Bhagvant P.PU. Shri mad Vijay Ratnasundar Surishwarji MaSa • Aacharya Bhagvant P.PU. Shri Ratnakar Surishwarji MaSa • Panyas Prawar P.PU. Shri Padma bhushanVijay ji MaSa • Panyas Prawar P.PU. Shri NipunratnaVijay ji MaSa  Inspiration

  Jain Sashan Ratna& Animal Lover Shri Kumar Pal Bhai V. Shah Kalikund-Dholka, Ahemdabad, Gujarat  Guidance

   

 • Spoke sperson of Shrimad Bhagvat Shri Kamal Kishor Ji Nagar, Malwa M.P.